Conform autoritatii nationale pentru persoane cu dizabilitati:

1.Care este modalitatea de stabilire a procedurii de autorizare a unităţilor protejate?

Procedura de autorizare a unităţilor protejate este stabilită prin ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/29.09.2010.

2.De către cine este eliberată autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată?

Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată este eliberată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin ordin al ministrului, la propunerea Autorității Naționale pentru Persoanelor cu Dizabilităţi.

3.Unde se depune dosarul cu documentele necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Dosarul cu documentele necesare obţinerii autorizaţiei se depune personal sau prin poştă, cu confirmare, la sediul Autorității Naționale pentru Persoanelor cu Dizabilităţi din Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 194.

4.Care sunt condiţiile de autorizare ale entităţilor care solicită eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Condiţiile de autorizare ale entităţilor solicitante sunt următoarele :

  1. să aibă gestiune proprie;
  2. cel puţin 30% din numărul total de angajaţi să fie persoane cu handicap;
  3. produsele sau serviciile să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate, cu excepţia celor oferite de unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap;
  4. documentele depuse să fie în termen de valabilitate.

5.Care este termenul de valabilitate al autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Autorizaţia îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de autorizare ale unităţilor protejate (să aibă gestiune proprie, cel puţin 30% din numărul total de angajaţi să fie persoane cu handicap, produsele sau serviciile să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate, cu excepţia celor oferite de unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap, documentele depuse să fie în termen de valabilitate).

6.Care este termenul limită până la care unitatea protejată autorizată are obligaţia să prezinte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi raportul de activitate?

Unitatea protejată autorizată are obligaţia ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul anterior, să prezinte ANPD raportul de activitate.

7.Care este termenul de analizare a dosarului depus în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Termenul de analizare a dosarului de către ANPD este de 20 de zile de la data înregistrării.

În termen de 20 de zile de la înregistrarea dosarului depus, ANPD va întocmi o notă prin care va propune ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată.

În cazul în care, din analiza dosarului se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de autorizare ca unitate protejată,  ANPD va notifica solicitantul în acest sens în termen de 10 zile lucrătoare şi va emite o notificare de respingere a cererii.

8.În ce situaţie se poate face suspendarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Suspendarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată se poate face în următoarele situaţii:

  1. în caz de neprezentare sau completare neconformă a raportului de activitate,
  2. la propunerea organelor competente să verifice respectarea condiţiilor de autorizare.

9.Care este documentul prin care se face suspendarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Suspendarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată se face prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în baza unei note întocmite de către ANPD sau la propunerea organelor competente să verifice respectarea condiţiile de autorizare.

10. Care este modalitatea de anulare a măsurii de suspendare a autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizaţia va putea solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării, anularea măsurii luate, prezentând în acest sens raportul de activitate sau un raport cu privire la remedierea deficienţelor constatate de către organele competente să verifice respectarea condiţiilor de autorizare.

11.În ce situaţii se poate face retragerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată?

Retragerea autorizaţiei se poate face în următoarele situaţii:

1. unitatea protejată nu prezintă, în termen de 30 de zile de la data  suspendării, raportul   de activitate conform prevederilor art.8 alin 1(numărul persoanelor cu handicap angajate, raportat la numărul total de angajaţi, pentru fiecare lună calendaristică; domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate; modalitatea de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea unităţilor protejate; numărul de contracte încheiate în sensul art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006; pentru luna decembrie, se vor transmite în copie, cu ştampila şi semnătura în original a angajatorului, contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap încadrate şi salarizate, documentele care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în termen de valabilitate şi fişele de post ale acestora) sau raportul cu privire la remedierea deficienţelor;

2. la cerere.

12.Cum se poate verifica dacă o unitate protejată are autorizația valabilă?

Verificarea valabilității autorizației se poate face direct pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, accesând  documentul “Lista unităților protejate autorizate” de pe urmatorul link:

http://anpd.gov.ro/web/informatii-publice/lista-unitati-protejate/

13.O unitate protejată autorizată are obligația sa aibă permanent angajate cel puțin 30% persoane cu dizabilități și cum se face dovada acestui lucru?

Da, o unitate protejată autorizată trebuie să aibă permanent angajate cel putin 30% persoane cu dizabilități din totalul angajaților. Dovada se face prin copii conform cu originalul după contractele de muncă, fișele de post, certificatele de încadrare în grad de handicap sau invaliditate gradul III, în acord cu extras-ul actualizat din REVISAL semnat în original.

14.Care sunt documentele pe care o unitate protejată autorizată trebuie să le furnizeze unui client care face achiziție de produse și servicii în baza art. 78 din Legea 448/2006?

O unitate protejată autorizată trebuie să furnizeze următoarele documente:

  • O copie după autorizația de funcționare ca unitate protejată autorizată însoțită de o copie după ordinul privind eliberarea autorizației de funcționare;
  • Copii după fișele de post ale persoanelor cu dizabilități/invaliditate și contractele individuale de muncă;
  • Acordul de parteneriat;
  • Alte documente comerciale și financiare.

15.Pentru deductibilitatea cheltuielii conform Legii 448/2006, clientul trebuie să achiziționeze de la o unitate protejată autorizată doar servicii și produse care se regăsesc în obiectul de activitate?

Pentru ca o cheltuială să fie deductibilă conform Legii 448/2006, clientul trebuie să achiziționeze de la unitatea protejată produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate și pentru care au fost autorizate. Acestea pot fi găsite în ultima coloană din tabelul  ”Lista unităților protejate autorizate”, publicată pe site-ul autorității, la următorul link:

http://anpd.gov.ro/web/informatii-publice/lista-unitati-protejate/

16.În cazul în care dorim să sesizăm anumite nereguli legate de activitatea unei unități protejate și angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități unde trebuie să ne adresăm?

Pentru nereguli legate de activitatea unei unități protejate sau legate de angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități vă puteți adresa agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială sau la inspectoratele teritoriale de muncă unde își desfașoară activitatea respectiva unitate protejată, respectiv Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială sau  Inspecția Muncii, pentru cele de pe raza Municipiului București.